24 let účetních služeb pro firmy

Zrušení plátcovství DPH II.

24.07.2015 11:09

K ukončení registrace za plátce daně z přidané hodnoty může dojít z více důvodů. Může to být z vlastního rozhodnutí plátce např. z důvodu ukončení nebo omezení podnikání, či změny odběratelů, ale může to být také z rozhodnutí správce daně. Pokud dochází k ukončení registrace plátce z vlastního rozhodnutí plátce, musí být vedle tohoto rozhodnutí také splněny zákonné podmínky a musí být prokázáno, že pro zrušení registrace existují důvody. Za tyto podmínky lze obecně považovat výši obratu, dobu zaregistrování a vypořádání daně u obchodního majetku.  Splní-li plátce uvedené podmínky, správce daně zruší jeho registraci, zpravidla k požadovanému datu, nejsou-li ovšem zjištěny k tomuto datu nějaké překážky.

Podmínka výše obratu

Aby plátce mohl požádat o zrušení registrací, nesmí dosahovat obratu vyššího jak 1 000 000 Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, neboť tato částka obratu je pro registraci rozhodná. Je tedy třeba, aby plátce pravidelně sledoval své příjmy nebo výnosy, zda této částky nedosahují.

Příklad

Plátce A, který nevede účetnictví, uvažuje o ukončení registrace za plátce, neboť začal poskytovat služby jen fyzickým osobám, které nejsou plátci daně. Z tohoto titulu začal sledovat výši dosahovaných příjmů:

 • za období prosinec 2006 až listopad 2007 dosáhl příjem ve výši 1 100 000 Kč,
 • za období leden 2007 až prosinec 2007 dosáhl příjem ve výši 1 000 005 Kč,
 • za období únor 2007 až leden 2008 dosáhl příjem ve výši 965 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že je zaregistrován již od 1.12.2004, může požádat správce daně o zrušení registrace. U osob, které mají výjimku z dodržení časového hlediska, nesmí obrat dosáhnout za poslední předcházející tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč.

Podmínka délky registrace

Zákon obecně stanoví, že o zrušení registrace může plátce požádat po uplynutí jednoho roku od data registrace uvedeného na osvědčení o registraci. Výjimkou z této podmínky jsou plátci, kteří byli povinni se zaregistrovat z titulu získání majetku v privatizaci, na základě prodeje podniku nebo vkladu podniku či vkladu jeho části, plátci, kteří byli zaregistrováni z titulu přeměny společnosti nebo družstva, a plátci, kteří pokračují v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. Podle této výjimky mohou uvedení plátci požádat o zrušení registrace již po uplynutí 3 měsíců od data zaregistrování.

Příklad

Daňový subjekt byl zaregistrován na základě vlastní žádosti s účinností od 14.února 2007. Po přehodnocení výhod a nevýhod registrace, když zjistil, že převažuje jím poskytnutá služba, přičemž náklady na ni vynaložené byly téměř zanedbatelné, rozhodl se ke zrušení plátcovství. Vzhledem k tomu, že nedosahoval rozhodujícího obratu 1 000 000 Kč, požádal v prosinci 2007 správce daně o zrušení registrace k 1.lednu 2008. Správce daně této žádosti nevyhověl a po ověření dalších podmínek zrušil registraci k 15.únoru 2008.

Podmínka vypořádání daně

Jestliže plátce ukončuje svoji registraci za plátce, má povinnost v posledním daňovém přiznání před ukončením registrace vypořádat daň, tj. snížit nárok na odpočet u obchodního majetku, který eviduje či měl by evidovat v době rušení registrace. Přitom jde o vypořádání daně u toho obchodního majetku, u kterého byl v době pořízení uplatněn nárok na odpočet. Je potřeba připomenout, že tato povinnost se týká nejen veškerého obchodního majetku, ale i dovezeného zboží, které plátce využívá na základě uzavřené smlouvy o finančním leasingu, bylo-li propuštěno do volného oběhu, a plátce je ještě nemá zahrnuto do svého obchodního majetku.                            Jde-li o dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, provede se vypořádání podle § 78 odst. 5 zákona, a to pouze v poměru k době, po kterou plátce tento majetek využíval. Pokud majetek využíval déle jak 5 let, vypořádání již není povinen provést.  V případě nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob se odpočet sníží o částku odpovídající dříve uplatněnému odpočtu a u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se částka vypořádání daně vypočte z ceny vlastních nákladů nebo reprodukční pořizovací ceny zjištěné podle § 25 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.

Příklad

Plátce podává daňové přiznání za poslední zdaňovací období leden 2008 před zrušením registrace. Eviduje:

 • zásoby v ceně bez DPH 100 000 Kč, u kterých uplatnil plný nárok na odpočet ve výši 19 000 Kč,
 • dlouhodobý hmotný majetek v ceně bez daně 100 000 Kč, u kterého uplatnil plný nárok na odpočet 19 000 Kč a používal jej pro ekonomickou činnost dva roky, tj. v letech 2006 a 2007.

Vypořádání daně vypočte:

 • zásoby:100 000 Kč cena bez daně, 19 000 Kč daň,
 • dlouhodobý majetek = daň při pořízení 19 000 x (0 - 1) x3 /5 = -11 400 Kč.

V daňovém přiznání sníží svůj nárok na odpočet ve výši 19 000 + 11 400 = 30 400 Kč.

Pokud by již žádný odpočet neuplatňoval, uvede částku 30 400 Kč se znaménkem mínus.

Výjimky z podmínky vypořádání daně

Vedle striktně určené povinnosti provést vypořádání daně při zrušení registrace za plátce připouští zákon i výjimky. Tyto výjimky se vztahují k případům, kdy se nemusí jednat o ukončení podnikání a vypořádání daně při zrušení registrace, současně s nárokem na odpočet při nové registraci by znamenalo zbytečnou administrativní zátěž, v některých případech i ztrátu nároku na odpočet.

Jde zejména o:

 • zrušení registrace po úmrtí plátce, pokud osoba oprávněná podle zvláštního předpisu pokračuje v jeho činnosti,
 • zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace, pokud jsou všechny zúčastněné společnosti nebo družstva plátci,
 • vložení celého obchodního majetku fyzické osoby, která tímto způsobem ukončí podnikání, do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem tato fyzická osoba,
 • zrušení právnické osoby, která je plátcem a byla založená jedinou fyzickou osobou a v činnosti zaniklé právnické osoby pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,
 • přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže jsou plátci.

Podmínky pro osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy   Plátci, kteří podnikají na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy, mohou požádat při splnění podmínky obratu, podmínky délky registrace a vypořádání daně o zrušení registrace při rozpuštění sdružení. Jednotlivě mohou členové sdružení požádat o ukončení plátcovství jen při vystoupení ze sdružení nebo při vyloučení ze sdružení.

Podmínky pro skupiny a jejich členy

U skupin zaregistrovaných za plátce daně podle § 95a zákona o DPH jsou podmínky pro zrušení registrace za plátce poněkud odlišné.

Zejména jde o stanovení data, ke kterému je možné registraci zrušit. Zákon totiž přesně stanoví, že registrace se zruší k 31.prosinci běžného kalendářního roku v případě, že žádost o zrušení bude podána do 31.října toho roku. Pokud by skupina podala žádost o zrušení registrace po 31.říjnu běžného kalendářního roku, nebude jí registrace zrušena k 31.prosinci téhož roku, ale až k 31.prosinci roku následujícího.

Příklad

Skupina podá žádost o zrušení registrace 15.října 2009, registrace jí bude zrušena k 31.prosinci 2009.

Skupina podá žádost o zrušení registrace 1.listopadu 2009, registrace jí bude zrušena k 31.prosinci 2010.

Obdobně se stanoví datum zrušení členství osoby ve skupině, tj. pokud skupina požádá o zrušení registrace některého svého člena před 31.říjnem běžného kalendářního roku nebo po 31.říjnu stejného roku. Zrušením členství ve skupině se zruší u tohoto člena i skupinová registrace a tento člen se plynule stává „běžným“plátcem, bez povinnosti vypořádat daň.

V souvislosti s členstvím ve skupině se nesmí zapomenout také na zrušení jednotlivé registrace jejích členů. Ta se ruší ke dni předcházejícímu vzniku členství ve skupině.

Dojde-li k situaci, že skupina nebude splňovat stanovené podmínky spojených osob, bude jí registrace zrušena k 31.prosinci běžného kalendářního roku, pokud tuto skutečnost nahlásí do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala a bude to současně do 31.října toho roku. Kdyby tuto skutečnost nahlásila sice ve stanovené 15denní lhůtě, ale po 31.říjnu, bude jí registrace zrušena až k 31.prosinci roku následujícího.

Příklad

Vzhledem k prodeji akcií 28.února 2009 subjektům mimo skupinu přestala skupina naplňovat podmínky spojených osob. Povinnost vyplývající ze zákona splnila a oznámila správci daně 12.března, že nenaplňuje podmínky pro existenci skupiny. Správce daně oznámení přijal a zruší registraci skupině k 31.12.2009. Od 1.1.2010 budou členové skupiny zase zaregistrováni u svých místně příslušných správců daně jako jednotliví plátci daně.

V případě, že podmínky členství ve skupině nesplňuje některý z jejích členů, je postup stejný jako při zrušení registrace celé skupiny.

Výjimka z podmínky vypořádání daně

Jestliže dojde ke zrušení členství osoby ve skupině, povinnost vypořádat daň členovi skupiny při zrušení registrace nevzniká.

Zrušení registrace v případech, kdy nejsou splněny podmínky

Pokud plátce ukončí podnikání, přestane být osobou povinnou k dani, ale musí toto ukončení prokázat. Důkazních prostředků může být celá řada, jedním z nich např. může být potvrzení o odevzdání živnostenských listů. V takovém případě je samozřejmé, že splnění výše uvedených podmínek dosahování výše obratu a délka registrace není rozhodující. Podmínka provedení vypořádání daně však zůstává.

Rozhodnutí správce daně o zrušení registrace

Vedle případů, kdy zrušení registrace se uskutečňuje na základě vlastní iniciativy plátce, jsou i případy, kdy je ke zrušení registrace zmocněn správce daně tzv. z úřední povinnosti.

Správce může registraci zrušit, jestliže:

 • plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců plnění,
 • plátce neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona,
 • plátce přestane být osobou povinnou k dani,
 • zahraniční osobě povinné k dani nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě, které jsou zaregistrovány za plátce u Finančního úřadu pro Prahu 1, nevznikla v průběhu kalendářního roku povinnost přiznat a zaplatit daň.

K tomu je třeba jen dodat, že zruší-li registraci správce daně z některého z uvedených důvodů, je zrušení registrace účinné dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.Zrušení plátcovství DPH II.

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode