24 let účetních služeb pro firmy

Zdanění autorských honorářů v roce 2014

31.10.2014 15:14

Dnem 1.1. 2014 vstoupila v platnost úprava zdanění autorských honorářů plynoucí zezdrojů na území České republiky z pohledu aplikace srážkové daně a DPH. Pokud jste autor fyzická osoba, dědic autorských práv, výkonný umělec nebo právnická osoba, v následujícím textu naleznete návod jak správně zdanit své příjmy přijaté v roce 2014.

 

Autor, fyzická osoba

U autora fyzické osoby je potřeba rozlišovat 3 základní druhy příjmů:   

a) příjmy za vytvoření díla;   

b) příjmy za poskytnutí práva k užití díla (poskytnutí licence) v úhrnu do 10.000,-Kč                                                                                            

c) příjmy za poskytnutí práva k užití díla (poskytnutí licence) v úhrnu nad 10.000,-Kč.

 

V případě příjmů za poskytnutí práva k užití díla se ještě sleduje období, za které autor  obdržel příjmy od jednoho subjektu. Nejkratším sledovaným obdobím z pohledu zdanění srážkovou daní je kalendářní měsíc. Pokud však od někoho dostáváte příjmy čtvrtletně, pak se sledují za celé čtvrtletí, nikoliv po měsících.

Příklad 1: autor obdrží dva honoráře od stejného subjektu v jednom měsíci:

V případě, že autor obdrží od jednoho subjektu například na začátku září honorář 5.000 Kč a  na konci září od stejného subjektu další honorář ve výši 6.000 Kč, z pohledu aplikace daní je  nutné oba honoráře sečíst. Celkem obdržel od stejného subjektu v jednom měsíci 11.000 Kč, čímž je naplněna podmínka, že v jednom měsíci autor obdržel od jednoho subjektu honorář  vyšší než 10.000 Kč. Nelze tedy aplikovat srážkovou daň a postupuje se dle bodu c) u autora– fyzické osoby viz níže v textu.

Pokud autor na začátku září obdrží pouze 4.000 Kč a na konci září od stejného subjektu  další honorář ve výši 4.000 Kč, kumulativně obdrží částku 8.000 Kč. V takovém případě příslušný subjekt z těchto honorářů srazí daň ve výši 15% a vyplatí autorovi již zdaněný honorář v celkové výši 6.800 Kč.

Příklad 2: autor obdrží honoráře kumulovaně za celé čtvrtletí (příklad OSA výplatní termíny březen, červen, září, prosinec):

Autor obdrží od OSA honoráře v září v celkovém úhrnu ve výši 11.000 Kč. Takové honoráře se nebudou rozpočítávat na jednotlivé měsíce červenec, srpen a září, ale bude se na ně nahlížet jako na jednu platbu. Neboť je příjem vyšší než 10.000 Kč, v takovém případě se nebude aplikovat srážková daň. Pokud autor v září obdrží od OSA pouze 8.000 Kč, pak OSA z těchto honorářů srazí daň ve výši 15% a vyplatí autorovi již zdaněný honorář v celkové výši 6.800 Kč.

 

a) Příjmy za vytvoření díla

Autorská odměna za samotné vytvoření díla se vždy zdaní v rámci daňového přiznání bez ohledu na její výši. Tento příjem není zdaněn srážkovou daní.

b) Příjmy za poskytnutí práva k užití díla (poskytnutí licence) v úhrnu do 10.000 Kč.

Pokud autor přijme autorský honorář do souhrnné částky 10.000 Kč za měsíc od jednoho plátce, pak je tento honorář zdaněn srážkovou daní při výplatě honoráře. Autor tedy obdrží honorář již zdaněný. Za zdanění odpovídá plátce honoráře. Takový honorář nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, pokud jej neuvedete v daňovém přiznání.

Pokud je autor plátcem DPH, není z titulu těchto plnění osobou povinnou k dani a nesmí tedy vystavit daňový doklad. Z těchto příjmů neodvádí DPH.

Příklad:
Autor obdrží od plátce (např. OSA) honoráře v září v celkovém úhrnu ve výši 8.000 Kč. OSA z těchto honorářů srazí daň ve výši 15% a vyplatí autorovi již zdaněný honorář v celkové výši 6.800 Kč.

Stejným způsobem by se postupovalo, kdyby autor obdržel dva honoráře ve stejném měsíci od jednoho subjektu, avšak v součtu by částka nebyla vyšší než 10.000 Kč. Příjmy zdaněné srážkovou daní nemusí autor uvádět ve svém daňovém přiznání.

V případě, že je to pro autora výhodné (např. z důvodu využití slevy na poplatníka, z důvodu čerpání hypotečního úvěru), může tyto příjmy zahrnout do svého daňového přiznání jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Je nutné ovšem pamatovat na to, že v takovém případě budou tyto příjmy podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění (pokud by je v přiznání neuvedl, tak odvodům podléhat nebudou). Od plátce honoráře musí předem získat potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani. Daň sražená z těchto příjmů se v daňovém přiznání uvede jako záloha na daň.

Každý autor zastupovaný OSA obdrží přehled o zdanění srážkovou daní, jenž bude součástí „Potvrzení o výplatách provedených v kalendářním roce“, které OSA zasílá na přelomu ledna a února následujícího roku.

c) Příjmy za poskytnutí práva k užití díla (poskytnutí licence) v úhrnu nad 10.000 Kč

Pokud autor přijme autorský honorář nad souhrnnou částku 10.000 Kč od jednoho plátce, pak musí takový honorář zdanit ve svém daňovém přiznání v rámci příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Autor tedy obdrží honorář v hrubé výši. Takový honorář podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Pokud je autor fyzická osoba plátcem DPH, musí na takové honoráře vystavit daňový doklad a odvést odpovídající DPH.

Příklad:
Autor obdrží od plátce (např. OSA) honoráře v září v celkovém úhrnu ve výši 11.000 Kč. OSA vyplatí autorovi nezdaněný honorář v hrubé výši 11.000 Kč.

Autor tyto honoráře zdaní v rámci svého daňového přiznání za rok 2014 a zároveň je uvede do vyměřovacího základu pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud je autor plátcem DPH, vystaví na tyto honoráře daňový doklad a odvede DPH. V případě, že autor obdrží od jednoho subjektu na začátku září honorář například 5.000 Kč a na konci září od stejného subjektu další honorář 6.000 Kč, z pohledu aplikace daní je nutné oba honoráře sečíst. Je tím opět naplněna podmínka, že v jednom měsíci autor obdržel od jednoho subjektu honorář vyšší než 10.000 Kč. Nelze tedy aplikovat srážkovou daň a postupuje se dle tohoto bodu c).

Dědic autorských práv

Příjmy ze zděděných autorských práv se vždy daní jako ostatní příjmy. Nebudou tedy nikdy podléhat výše uvedené srážkové dani, dědic je vždy zdaní v rámci svého daňového přiznání. Plátci DPH z těchto příjmů neodvádí DPH, nesmí tedy vystavit daňový doklad.

Autor právnická osoba

V tomto případě nebude nikdy aplikována srážková daň. Právnická osoba zdaní příjem autorského honoráře standardně daní z příjmů právnických osob v rámci svého daňového přiznání. Pokud je autor právnická osoba plátcem DPH, vystavuje standardně daňový doklad a odvádí DPH z honoráře.

Výkonní umělci

Výkonní umělci vždy zdaní své příjmy z interpretační činnosti v rámci svého daňového přiznání. Pokud je výkonný umělec plátcem DPH, vystavuje standardně daňový doklad a odvádí DPH z honoráře.

Vypracováno ve spolupráci s Ing. Davidem Vaněčkem, daňovým poradcem společnosti BF CONSULTING, k.s.

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode