24 let účetních služeb pro firmy

ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ, ZVÝŠENÍ VSTUPNÍ CENY PRO POŘÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU A ZRUŠENÍ DAŇOVÉ KATEGORIE NEHMOTNÉHO MAJETKU, KTERÉ LZE VYUŽÍT ZPĚTNĚ JIŽ OD 1. 1. 2020.

13.01.2022 09:05

Zavedení mimořádných odpisů, zvýšení vstupní ceny pro pořízení hmotného majetku a zrušení daňové kategorie nehmotného majetku, které lze využít zpětně již od 1. 1. 2020.


 

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů.

Vybrané majetky v první odpisové skupině:
Vybrané majetky v druhé odpisové skupině:
Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem.

U hmotného majetku zařazeného v první odpisové skupině můžeme odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

U hmotného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině můžeme odepsat do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Takovéto odpisy stanovujeme s přesností na celé měsíce a zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.

Povinnost zahájit odpisování počíná následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze samozřejmě uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Mimořádné odpisy nelze použít u majetku, kde se odpisy stanovují podle doby trvání (otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, právo stavby) – tzv. časové odpisy, nebo podle stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených kusů (odlitků a výtisků u matric, zápustek, forem, modelů a šablon) – tzv. výkonové odpisy.

Technické zhodnocení („TZ“) hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako samostatný hmotný majetek (bez použití mimořádných odpisů; mimořádné odpisy by se u technického zhodnocení nepoužily, ani kdyby k TZ došlo do 31. 12. 2021).

Výše popsané mimořádné odpisy se týkají odpisů daňových (odpisů, které se objeví v daňovém přiznání) – účetní odpisy zůstávají stejné. Účetní odpisy majetku (zaúčtované v účetnictví) vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná se o postupné (předpokládané) opotřebení majetku, které je stanovené na základě odborného odhadu co nejpřesněji, tak aby jejich zachycení v účetnictví zaručovalo, že toto účetnictví bude podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti.

U mimořádných odpisů je tedy nutné přesně stanovit okamžik zařazení. Mimořádné odpisy nelze přerušit, na druhou stranu vůbec není povinností tyto mimořádné odpisy začít využívat. O použití mimořádného odpisu rozhodujeme u každého kusu majetku zvlášť. U mimořádných odpisů neplatí, že odpis v plné výši se uplatní jen u majetku evidovaného ke konci zdaňovacího období, ani to, že u majetku evidovaného jen na začátku zdaňovacího období se uplatní poloviční odpis.
 

Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč

Hmotným majetkem se pro účely zákona o daních z příjmů (ne pro účely účetnictví) rozumí samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, mající provozně-technické funkce delší než 1 rok se vstupní cenou převyšující danou finanční hranici. Touto hranicí byla řadu let částka 40 000 Kč. V případě majetku zařazeného 1. 1. 2020 a později se tato hranice zvyšuje na 80 000 Kč (tuto retroaktivitu můžeme, ale nemusíme využít).

Tato nová hranice se použije taky na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020.

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku

Nehmotným majetkem (výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek) byl podle zákona o daních z příjmů majetek se vstupní cenou nad 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Tato kategorie byla od 1. 1. 2020 zrušena (opět tuto retroaktivní změnu až do data účinnosti zákona využít nemusíme). S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku).

Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní. Opět platí, že účetní odpisy představují postupné opotřebení (u nehmotného majetku spíše snížení využitelnosti) majetku. Nebylo by tedy správné celou vstupní cenu zahrnout do nákladů ihned při pořízení – tak jak je to například v daňové evidenci fyzické osoby, kdy při zaplacení tohoto majetku celá částka představuje daňový výdaj ihned při zaplacení.

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode