24 let účetních služeb pro firmy

Přiznání k DPH

13.04.2022 10:07

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

Povinnost podat přiznání

Daňové přiznání má povinnost podat:

 1. plátce
 2. identifikovaná osoba
 3. osoba - neplátce, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na vystaveném dokladu
 4. osoba - neplátce, které vznikla povinnost přiznat daň dle § 108 ZDPH

Termín podání

Daňové přiznání se podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období.

Měsíční plátce podává do 25-ti dnů po uplynutí měsíce, čtvrtletní plátce podává do 25-ti dnů po uplynutí čtvrtletí.

Forma podání

Plátci i identifikované osoby mají povinnost podávat daňová přiznání (řádná, opravná, dodatečná) výhradně elektronicky.

Elektronické podání je možné

1) prostřednictvím daňového portálu, přičemž

 1. zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 2. zpráva je podepsána údaji, kterými se lze přihlásit do datové schránky
 3. zpráva je nepodepsána a podání musí být potvrzeno do 5 dnů správci daně (tzv. e-tiskopisem)

2) prostřednictvím datové schránky

Nebude-li elektronické podání odeslané datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správce daně, je neúčinné.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku, nemůže použít způsob 1) c), tj. využít tzv. e-tiskopis.

Nulové přiznání

Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost přiznat daň. Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.

Opravné přiznání

Plátce může před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nahradit daňové přiznáním které již podal, opravným daňovým přiznáním. K předchozímu přiznání se nepřihlíží.

Příklad 1: Plátce podal dne 10.05.2021 přiznání k DPH za 04/2021. 15.05. zjistil chybu. Opravné daňové přiznání může podat do 25.05.2021. K předchozímu přiznání ze dne 10.05. nebude správce přihlížet.

Dodatečné přiznání

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího dodatečné daňové přiznání.

Příklad 2: Plátce dne 28.05. zjistil, že do přiznání za 04/2021 nezahrnul část tržby z 30.04.2021. Do 30.06. musí podat dodatečné přiznání za 04/2021 na daň vyšší.

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být nižší než poslední známá daň, je oprávněn podat do konce měsíce následujícího dodatečné daňové přiznání.

Příklad 3: Plátce dne 28.05. zjistil, že do přiznání za 04/2021 zahrnul tržbu z 30.04.2021 ve dvojnásobné výši. Do 30.06. je oprávněn podat dodatečné přiznání za 04/2021 na daň nižší.

Daňový subjekt je oprávněn podat i dodatečné přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.

Příklad 4: Plátce dne 28.05. zjistil, že do přiznání za 04/2021 do ř47 nezahrnul údaje týkající se nákupu osobního automobilu s odpočtem daně na vstupu. Do 30.06. je oprávněn podat dodatečné přiznání za 04/2021, i když se daň nezmění.

V dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena poslední známá daň příslušného zdaňovacího období.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Povinnost podat KH

KH podávají pouze plátci. Povinnost nemají osoby povinné k dani - neplátci ani identifikované osoby.

Termín podání

Právnická osoba podává KH za každý kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po jeho skončení.

Fyzická osoba podává KH ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. měsíční plátce měsíčně, čtvrtletní plátce čtvrtletně.

Forma podání

Plátci mají povinnost podávat kontrolní hlášení výhradně elektronicky.

Elektronické podání je možné

1) prostřednictvím daňového portálu, přičemž

 1. zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 2. zpráva je podepsána údaji, kterými se lze přihlásit do datové schránky
 3. zpráva je nepodepsána, podání musí být potvrzeno do 5 dnů potvrzeno správci daně (tzv. e-tiskopisem) a zároveň musí být potvrzeno do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (tj. ve lhůtě pro podání KH)

2) prostřednictvím datové schránky

Nebude-li elektronické podání odeslané datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správce daně, je neúčinné.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku, nemůže použít způsob 1) c), tj. využít tzv. e-tiskopis.

Nulové KH

Plátce, který ve sledovaném období neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění, hlášení podávat nemusí. Podávat nemusí ani plátce, který uskutečnil pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH.

Plátce může v termínu pro podání KH dobrovolně podat nulové KH a tím se vyhnout případné výzvě správce daně k jeho podání.

Opravné KH

Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

Následné KH

Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví.

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ

Povinnost podat SH

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

 1. dodání zboží z tuzemska do jiného státu EU osobě registrované k dani v jiném členském státě
 2. poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9/1 osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby
 3. přemístění obchodního majetku do jiného členského státu
 4. dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU podle § 9/1 osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Termíny podání

Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle písm. b) (poskytuje pouze služby), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Forma podání

Plátci i identifikované osoby mají povinnost podávat souhrnná hlášení výhradně elektronicky.

Elektronické podání je možné

1) prostřednictvím daňového portálu, přičemž

 1. zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 2. zpráva je podepsána údaji, kterými se lze přihlásit do datové schránky
 3. zpráva je nepodepsána, podání musí být potvrzeno do 5 dnů potvrzeno správci daně (tzv. e-tiskopisem) a zároveň musí být potvrzeno do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (tj. ve lhůtě pro podání SH)

2) prostřednictvím datové schránky

Nebude-li elektronické podání odeslané datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správce daně, je neúčinné.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku, nemůže použít způsob 1) c), tj. využít tzv. e-tiskopis.

Nulové SH

Nulové souhrnné hlášení se nepodává.

Následné SH

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení.Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení.

 

Zdroj: www.ucto2000.cz

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode