24 let účetních služeb pro firmy

NOVELY ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY s účinností od 1.1.2015, částečně již od 1.10.2014

19.12.2014 08:53

Původně jako jeden návrh, při přípravě plánu legislativních prací vlády bylo rozhodnuto

nejprve o rozdělení na dva samostatné návrhy, následně pak byly samostatně vyčleněny i

změny týkající se snížené sazby daně. Jedná se o tři novely zákona s převažující účinností

od 1.1.2015:

a) tzv. implementační novela (sněmovní tisk 214, senátní tisk 325) s účinností od 1. ledna

2015 (část ustanovení má účinnost od 1.10.2014), již zveřejněna v částce 82 Sbírky

zákonů pod č.196/2014 Sb.,

b) tzv. sazbová novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů (sněmovní

tisk 251, senátní tisk 345), zveřejněna v částce 108 Sbírky zákonů jako zákon č.

262/2014 Sb., účinnost je od 1. ledna 2015,

c) - tzv. řádná novela zákona o DPH a novely dalších souvisejících zákonů, schválené

znění z Poslanecké sněmovny bylo 14. listopadu 2014 předáno do Senátu, v prvním

prosincovém týdnu proběhne projednání ve výborech a následně 10. prosince na plénu

Senátu, navržena účinnost od 1. ledna 2015 s tím, že účinnost některých částí zákona je

jiná (bližší k jednotlivým částem novely),

- návrh nařízení vlády k rozšíření režimu reverse charge od 1.1.2015, navazuje na návrh

zákona (účinnost stejná jako u tzv. řádné novely), návrh byl předložen do vlády a

Legislativní rady vlády.

 

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Tzv. implementační novela obsahuje pouze ty okruhy změn, které jsou

povinnou implementací předpisů EU nebo s nimi úzce souvisejí:

- změny v územní působnosti, nejvzdálenější francouzské departmenty,

zejména Mayotte,

- změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby,

služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované

služby,

- na změny v místě plnění navazuje nový zvláštní režim jednoho

správního místa (tzv. MiniOSS – mini one stop shop).

 

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Změny v územní působnosti:

- týkají se nejvzdálenějších francouzských departmentů, zejména Mayotte,

- v § 3 odst. 1 písm. b) je členský stát definován jako území členského státu

EU s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o EU a

Smlouva o fungování EU,

- na toto ustanovení navazuje § 3 odst. 2, který obsahuje další území, která

se nepovažují za území členského státu,

- v § 3 došlo ke sloučení odstavců 2 a 3, které oba shodně uvádějí výčet

území, které se nepovažují za území členského státu Evropské unie a v

návaznosti na to tedy ani za území Evropské unie, tato území se tedy pro

účely DPH považují za třetí zemi,

- v § 3 odst. 2 navíc došlo v písmenu c) ke změně v návaznosti na směrnici

2013/61/EU, kterou se mění směrnice o DPH a směrnice 2008/118/ES,

pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte; na

základě tohoto ustanovení se za třetí zemi považují také francouzské

regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

 

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Změny v místě plnění, zejména při poskytnutí telekomunikační služby, služby

rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby:

- nové zvláštní pravidlo pro místo plnění u těchto služeb poskytovaných služeb osobě

nepovinné k dani, od r. 2015 dojde ke sjednocení pravidel a veškeré telekomunikační

služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby se

zdaňují ve státě příjemce služby,

- v návaznosti na přímo použitelné prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, ve znění

prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 s účinností od 1. ledna 2015, se zpřesňují a

sjednocují formulace v textu některých ostatních ustanovení týkajících se zvláštních

pravidel pro stanovení místa plnění, zejména pak těch, která vychází z principu zdanění v

místě příjemce služby.

- u telekomunikační služby, služby rozhlas. a televizního vysílání

a elektron. poskytovaných služeb se v novém § 10k a § 10l obdobně jako v ostatních

ustanoveních zákona o DPH, podle kterých se určí místo plnění u služeb poskytovaných

osobě nepovinné k dani podle místa příjemce služby (§ 10d odst. 2 – jiný než krátkodobý

nájem dopravního prostředku a § 10h – poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k

dani), do tohoto ustanovení nepřenáší doslovný obsah prováděcích opatření k těmto

pravidlům (kritérií, domněnek, výčtu důkazů, postupu poskytovatele služby a správce

daně), v těchto pravidlech uvádí jednotně obecná zjednodušující formulace „místo

příjemce služby“ používaná v prováděcím nařízení a odkaz, ze kterého vyplývá, že místo

 

příjemce služby se určí podle tohoto prováděcího nařízení,

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Další změny v místě plnění při poskytnutí služeb

• přesun pravidla skutečného užití nebo spotřeby u služeb

poskytovaných osobám ze třetí země (současně plátcům

v tuzemsku) z § 10k do nového § 9a,

• byly provedeny některé legislativně technické změny týkající se

částí zákona o místě plnění (struktura a členění textu zákona).

 

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS)

Tento režim nahrazuje a rozvíjí dosavadní zvláštní režim pro poskytnutí

elektronicky poskytovaných služeb (§ 88 ZDPH).

Hlavní charakteristiky MiniOSS:

• jde o volitelný režim,

• týká se poskytnutí vybrané služby, tj. telekomunikační služby, služby

rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby osobě

nepovinné k dani s místem plnění na území EU,

• podstatou zvláštního režimu je registrace v jednom ČS (státě identifikace),

zatímco státem spotřeby je členský stát, kde je místo plnění vybrané služby,

• zvláštním režimem jednoho správního místa je režim EU a režim mimo EU (liší

se podle usazení osob),

- režim mimo EU může v tuzemsku použít OPD, která nemá na území EU sídlo,

ani provozovnu, není ani nemá povinnost být registrována v žádném ČS, nepoužívá

v JČS zvláštní režim jednoho správního místa,

- režim EU může v tuzemsku použít OPD, která má v tuzemsku sídlo nebo

provozovnu (nemá-li na území EU sídlo), je plátcem nebo identifikovanou osobou,

nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.

 

Tzv. implementační novela DPH s účinností

od 1. 1. 2015, část již od 1.10.2014

Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. MiniOSS) – pokračování

• u zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušný FÚ pro

Jihomoravský kraj,

• daň se správci daně platí v eurech,

• poměrně podrobná ustanovení o správě daně, vycházející jak ze

zvláštních pravidel, tak z národní úpravy (u nás daňový řád)

• Od 1.10,2014 již platí ta ustanovení umožňující vstup do zvláštního

režimu od 1.1.2014.

GFŘ vydalo informaci „DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u

služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a

elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop) „, k

dispozici je na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodnispoluprace/

mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop .

 

Tzv. sazbová novela zákona o DPH

sněmovní tisk 251

Stav projednání:

Třetí čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně 24. 9. 2014, byl schválen pouze jeden

pozměňovací návrh (rozšíření druhé snížené sazby i na veterinární léčiva), ostatní

pozměňovací návrhy byly zamítnuty, návrh zákona byl pak schválen.

Dne 23.10.2014 byl návrh schválen Senátem, prezident podepsal 6.11.2014, nyní v

brzké době zveřejnění ve Sbírce zákonů. Účinnost od 1. 1. 2015.

Hlavní okruhy změn:

a) Druhá snížená sazba DPH (10 %) – léky, knihy, dětská výživa, (ne dětské pleny,

problém - jednání s EK), změny v příloze č. 3 a vložení nové přílohy č. 3a.

b) Změny související se zavedením druhé snížené sazby DPH – hlavně legislativně

technické.

Pozn. Věcná změna – u léků je v textu přílohy slovo „používané“ nahrazeno slovem

„určené“, kromě toho byla pozměňovacím návrhem druhá snížená sazba rozšířena i na

veterinární léky, stejná sazba je tedy pro léky pro humánní lékařské i veterinární účely.

c) Zrušení ustanovení o jednotné sazbě DPH (17,5 %), která je dosud schválena s

účinností od 1.1.2016.

d) Součástí návrhu zákona jsou změny zákona č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení

daní (podíly obcí), změna souvisí se zrušením jednotné sazby DPH 17,5 %.

 

Tzv. řádná novela zákona o DPH

sněmovní tisk 291

Stav projednání:

a) Návrh tzv. řádné novely zákona o DPH byl 14. listopadu

předložen Senátu, v týdnu od 1.12. jsou jednání výborů, od

10.12.2014 probíhá plénum Senátu.

b) Současně s projednáním návrhu tzv. řádné novely zákona o DPH

probíhá projednávání návrhu nařízení vlády, které stanoví

konkrétní položky zboží nebo služeb u nichž se uplatní tzv. reverse

charge.

Účinnost nařízení vlády je od 1.1.2015, stejně jako novela zákona.

 

 

 

Tzv. řádná novela zákona o DPH

sněmovní tisk 291

Obsah tzv. řádné novely:

1) Část první

Změna zákona o DPH, hlavní změny:

a) Definice obratu (vč. nájmu podle § 56a), přechodné ustanovení pro

přechod na opravenou definici.

b) Zrušení nižšího obratu (ponechání 1 mil. Kč).

c) Sloučení dosavadních § 48a § 48a, pokud jde o sazbu daně u

dokončené stavby pro bydlení a dokončené stavby pro sociální bydlení

(odstranění dosavadní určité duplicity).

d) V § 49 je řešena sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro

sociální bydlení.

e) Změny především v § 56, dále v § 56a pro dodání a nájem

nemovitých věcí – osvobození při dodání pozemku, definice

stavebního pozemku, osvobození od daně po uplynutí stanovené

lhůty, volba uplatnění daně – nově reverse charge.

 

Tzv. řádná novela zákona o DPH

sněmovní tisk 291

Obsah tzv. řádné novely, část první (pokračování):

d) Změny v § 92 u zvláštního režimu pro investiční zlato – proti

daňovým únikům.

e) Režim přenesení daňové povinnosti, trvalé použití a přechodné

použití (režim rychlé reakce) vč. nové přílohy č. 6 obsahující

položky zboží a služeb, u nichž lze tento režim uplatnit. Konkrétní

položky pak stanoví nařízení vlády, které se současně připravuje.

f) Změny v § 101 a následujících:

- § 101c a následující, kontrolní hlášení, s účinností od 1.1.2016.

 

Tzv. řádná novela zákona o DPH

sněmovní tisk 291

Obsah tzv. řádné novely (pokračování):

2) Část druhá:

Zrušení dosavadního časového omezení pro reverse chargé u emisních

povolenek (do 30.6.2015.

3) Část třetí – Změna celního zákona.

4) Část čtvrtá – zrušení té části zákona č. 502/2012 Sb., která obsahuje

snížení výše obratu z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Od 1.1.2015 má tedy obrat

zůstat ve výši 1 mil. Kč.

5) Část pátá – účinnost. Od 1.1.2015 s výjimkou ustanovení týkajících se

kontrolního hlášení, která nabývají účinnosti 1.1.2016 a zrušení nižšího

obratu (750 tis. Kč), které má nabýt účinnosti 31.12.2014.

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode